فهرست داوران همکار پاییز1401

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 

وابستگی سازمانی

 

 

 

خلیل شفیعی

 

 

استاد

 

 

University of Northern

Colorado

 

حسین رکابدار مرادی

 

استادیار

 

 

University of South Dakota

 

 

محمد بازیار

 

دانشیار

 

 

دانشگاه یاسوج

 

 

مهدی روزبه

 

دانشیار

 

 

دانشگاه خلیج فارس

 

 

غلامرضا محتشمی برزادران

 

استاد

 

 

دانشگاه فردوسی

 

 

مرتضی گرشاسبی

 

استادیار

 

 

دانشگاه علم و صنعت

 

 

مهدی جهانشاهی

 

استادیار

 

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 

 

زهرا بهدانی

 

 

استادیار

 

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء

 

مهرناز محمدپور

 

 

دانشیار

 

 

 

دانشگاه مازندران

 

 

سید حجت‌اله مومنی ماسوله

 

دانشیار

 

 

دانشگاه شاهد

 

 

سید مهدی میرحسینی عالیزمینی

 

استادیار

 

 

دانشگاه پیام نور تهران

 

 

علی رضایی علی آباد

 

استاد

 

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

 

حسین امینی‌خواه

 

دانشیار

 

 

دانشگاه گیلان

 

 

 

نفیسه نظری

 

 

پسادکتری

 

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز