دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 28، دی 1401، صفحه 462-613